INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ TVcom sp. z o.o.

1. Dane administratora danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez TVcom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 36 lok. 212, 61 – 365 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000503582, NIP: 7822570454 (dalej jako: Administrator). Z administratorem danych może skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@tvcom.pl

2. Cele przetwarzania danych przez Administratora i podstawy prawne przetwarzania
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu TV.com.pl w tym do dokonywania transakcji i płatności za transmisję realizowane przez Nas w systemie Pay-per-view (PPV) art. 6 ust. 1 lit. b RODO
zakładanie i zarządzanie Twoim kontem na Portalu oraz zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych art. 6 ust. 1 lit. b RODO
obsługi reklamacji na Portalu w przypadku, gdy złożysz taką reklamację art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez wysyłanie wiadomości e-mail w celu uzyskania pomocy technicznej) art. 6 ust. 1 lit. b RODO
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług art. 6 ust. 1 lit. b RODO
prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Zakres danych

Przetwarzamy Twoje dane, w szczególności e-mail oraz nazwę użytkownika. Możemy przetwarzać również dalsze dane kontaktowe tj. adres, numer telefonu w celach reklamacyjnych i rozliczeniowych. Możemy również posiadać informacje o zamówieniach, dotychczasowych transakcjach, a także inne informacje niezbędne do realizacji umowy.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności w zakresie IT,
 • zewnętrznym firmom doradczym, księgowym, windykacyjnym oraz kancelariom prawnym,
 • firmom wspierającym w zakresie organizacji płatności.
5. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe związane z zawartą umową będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy. Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy łączącej Cię z Administratorem. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług świadczonych przez Administratora.

9. Brak profilowania

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w szczególności informujemy, że nie jesteś profilowany.

10. Przekazywanie danych poza EOG

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH

Dane administratora danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez TVcom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 36 lok. 212, 61 – 365 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000503582, NIP: 7822570454 (dalej jako: Administrator). Z administratorem danych może skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@tvcom.pl

Cel przetwarzania
 1. Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi.
 2. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami.
Podstawa prawna
 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne przed zawarciem umowy i do jej zawarcia, m.in. do odpowiadania za zapytania ofertowe.
 2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, dbaniu o jakość współpracy z kontrahentami i klientami.
 3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy.
Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

 1. maksymalnie 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji.
 2. 10 lat od zakończenia współpracy.
Zakres danych

Przetwarzamy dane indentyfikacyjne tj. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do obsługi zapytania ofertowego, czy odpowiedzi na pytanie.

Przekazywanie danych osobowych

Dane będą przekazywane zewnętrznym podmiotom księgowym, dostawcom usług wspierających z zakresu teleinformatycznego i technicznego, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, czy kurierskie.

Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych klient ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
 5. przeniesienia danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadkach w których podstawą prawną przetwarzania jest zgoda,
 7. wniesienia skargi do organu - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Przekazywanie danych do państw trzecich

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać profilowaniu.